کتاب بزرگسال

معرفی كتاب تاريخ اروپا

از اوایل قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیست و یکم نوشته ی سرژ برستاین تاریخ نگار و محقق و مدرس و پی یر میلزا استاد دانشگاه است. این کتاب همانطور که از نامش پیداشت تاریخ اروپا از قرن نوزدهم تا قرن بیست و یکم بررسی کرده و به شرح مهمترین رویدادهای آن می پردازد. این کتاب فراز و نشیب ها و اوج ها و سقوط های اروپا در این دو قرن را شرح داده و به خوانندگان بینشی شفاف و دیدی درست از وقایع ارائه می کند. • این کتاب بیش از آنکه تنها برشمردن ساده ی حقایق و رویدادها باشد ، یک تحلیل واقعی از تاریخ اروپا و ساختار اروپا ارائه می دهد. این به ما این امکان را می دهد تا بفهمیم چگونه ، فراتر از تفرقه و واگرایی منافع ، یک اروپای مبتنی بر ارزشها و نهادهای مشترک بوجود آمده است. • خلاصه مقدماتی در ابتدای هر فصل ، نقشه ها و داده های به روز ، توضیحات روشن و فهرست جامع آن را به ابزاری با کاربرد آسان تبدیل کرده است. • در انتهای کتاب ، 47 برگ جزئیات خصوصیات فیزیکی ، سیاسی ، جمعیتی و اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بیان می کند. کتاب تاریخ اروپا برای کسانی که هیچ پیش زمینه ای در مورد تاریخ این منطقه ی مهم ندارند کتابی کاربردی است که می تواند اطلاعاتی جامع به آنها عرضه کند. کتاب تاریخ اروپا را پیروز ایزدی ترجمه کرده است. این کتاب توسط نشر ثالث منتشر شده است.

بیشتر بخوانید
کتاب بزرگسال

معرفی كتاب روانشناسی

از اوایل قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیست و یکم نوشته ی سرژ برستاین تاریخ نگار و محقق و مدرس و پی یر میلزا استاد دانشگاه است. این کتاب همانطور که از نامش پیداشت تاریخ اروپا از قرن نوزدهم تا قرن بیست و یکم بررسی کرده و به شرح مهمترین رویدادهای آن می پردازد. این کتاب فراز و نشیب ها و اوج ها و سقوط های اروپا در این دو قرن را شرح داده و به خوانندگان بینشی شفاف و دیدی درست از وقایع ارائه می کند. • این کتاب بیش از آنکه تنها برشمردن ساده ی حقایق و رویدادها باشد ، یک تحلیل واقعی از تاریخ اروپا و ساختار اروپا ارائه می دهد. این به ما این امکان را می دهد تا بفهمیم چگونه ، فراتر از تفرقه و واگرایی منافع ، یک اروپای مبتنی بر ارزشها و نهادهای مشترک بوجود آمده است. • خلاصه مقدماتی در ابتدای هر فصل ، نقشه ها و داده های به روز ، توضیحات روشن و فهرست جامع آن را به ابزاری با کاربرد آسان تبدیل کرده است. • در انتهای کتاب ، 47 برگ جزئیات خصوصیات فیزیکی ، سیاسی ، جمعیتی و اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بیان می کند. کتاب تاریخ اروپا برای کسانی که هیچ پیش زمینه ای در مورد تاریخ این منطقه ی مهم ندارند کتابی کاربردی است که می تواند اطلاعاتی جامع به آنها عرضه کند. کتاب تاریخ اروپا را پیروز ایزدی ترجمه کرده است. این کتاب توسط نشر ثالث منتشر شده است.

بیشتر بخوانید
کتاب بزرگسال

معرفی كتاب تاريخ اروپا

از اوایل قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیست و یکم نوشته ی سرژ برستاین تاریخ نگار و محقق و مدرس و پی یر میلزا استاد دانشگاه است. این کتاب همانطور که از نامش پیداشت تاریخ اروپا از قرن نوزدهم تا قرن بیست و یکم بررسی کرده و به شرح مهمترین رویدادهای آن می پردازد. این کتاب فراز و نشیب ها و اوج ها و سقوط های اروپا در این دو قرن را شرح داده و به خوانندگان بینشی شفاف و دیدی درست از وقایع ارائه می کند. • این کتاب بیش از آنکه تنها برشمردن ساده ی حقایق و رویدادها باشد ، یک تحلیل واقعی از تاریخ اروپا و ساختار اروپا ارائه می دهد. این به ما این امکان را می دهد تا بفهمیم چگونه ، فراتر از تفرقه و واگرایی منافع ، یک اروپای مبتنی بر ارزشها و نهادهای مشترک بوجود آمده است. • خلاصه مقدماتی در ابتدای هر فصل ، نقشه ها و داده های به روز ، توضیحات روشن و فهرست جامع آن را به ابزاری با کاربرد آسان تبدیل کرده است. • در انتهای کتاب ، 47 برگ جزئیات خصوصیات فیزیکی ، سیاسی ، جمعیتی و اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بیان می کند. کتاب تاریخ اروپا برای کسانی که هیچ پیش زمینه ای در مورد تاریخ این منطقه ی مهم ندارند کتابی کاربردی است که می تواند اطلاعاتی جامع به آنها عرضه کند. کتاب تاریخ اروپا را پیروز ایزدی ترجمه کرده است. این کتاب توسط نشر ثالث منتشر شده است.

بیشتر بخوانید